Poronienia samoistne

Jedną z przyczyn poronień samoistnych jest występowanie u płodu niezrównoważonej aberracji chromosomowej.

W ponad 50% przypadków wczesnych poronień samoistnych stwierdza się występowanie aberracji chromosomowej, najczęściej liczbowej. Może ona powstać de novo w trakcie tworzenia się i rozwoju zarodka lub może być efektem zrównoważonej aberracji chromosomowej (translokacji lub inwersji) występującej u jednego z rodziców. Osoba posiadająca zrównoważoną aberrację chromosomową, choć sama nie ma żadnych objawów klinicznych, może przekazać potomstwu aberrację w formie niezrównoważonej. Dochodzi wówczas do poronienia, porodu niewczesnego, urodzenia martwego dziecka lub dziecka z wadami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną.

Częstość występowania zrównoważonych aberracji chromosomowych wśród małżeństw z niepowodzeniami rozrodu (powtarzającymi się poronieniami samoistnymi) jest co najmniej dziesięciokrotnie wyższa niż w populacji ogólnej.

dr n. przyr. Alicja Ilnicka, tel. 605 066 320
dr n. med. Barbara Pawłowska, tel. 504 037 387